TRGM ve UNFCCC

 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ülkemizin UNFCCC’ye taraf olması nedeniyle gerçekleştirmesi gereken;

  • Tarım ve
  • LULUCF (Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda) kapsamında çalışmakta,
  • Hesaplama ve raporlara katkı yapmaktadır.

UNFCCC sekretaryasına her yıl sera gazı emisyon envanter raporlaması yapılmaktadır. Bu raporlamalarda 6 sektör yer almaktadır;

  • Enerji,
  • Endüstriyel işlemler
  • Çözelti ve diğer ürünlerin kullanımı
  • Tarım
  • Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (LULUCF)
  • Atık

Bu sektörlerden ne kadar sera gazı emisyonu gerçekleştiği UNFCCC’ye bildirilmekte. CRF (Common Reporting Format) ve NIR (National Inventory Report)  kısımlarından oluşan bu raporlamaları UNFCCC sekretaryası toplamakta, denetlemekte ve düzenleyerek gözden geçirme ekiplerine (Review Team) yollamaktadır. Gözden geçirme ekipler de bu rapor ve hesapları kontrol etmektedirler.

Yıllık raporlamalarda 1990 yılı baz alınmakta ve o yıldan günümüze hesaplar yıllık olarak ortaya konulmaktadır. Ülkemizin 1990 yılı toplam sera gazı emisyonu 142.159 Gg CO2 eşdeğeri iken 2009 yılında 287.120 Gg CO2 eşdeğeri olmuştur. %101.97’lik artışı ifade eden bu yükseliş ülkemiz sanayisinin hızlı büyümesiyle açıklanabilir. LULUCF sektörü 2009 yılında 82.528 Gg CO2 eşdeğeri sera gazı miktarını atmosferden uzaklaştırarak toplam emisyonlarımızın %22 sinden fazlasını dengelemiştir. 2009 toplam sera gazı emisyonumuz 369.648 iken LULUCF sayesinde 287.120 Gg CO2 eşdeğeri olarak görünmektedir.

Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre %101.97 artış göstermiş olmakla beraber halen Almanya’nın %30’u, Japonya’nın %25’i, ABD’nin ise %5 i kadardır. Adı geçen bu ülkeler sanayi devriminin başından beri yani yüzyıllardır atmosferi kirletmektedirler. Bu duruma “Tarihsel sorumluluk” adı verilmekte ve tarihsel sorumluluğu olan ülkelerden daha fazla emisyon azatlımı yapmaları beklenmektedir. Oysaki Kanada, ABD, Japonya ve benzeri birçok sanayileşmiş ülke buna yanaşmamaktadır. Ülkemizde sanayileşme süreci Cumhuriyetin kurulmasından sonra başlamış olması nedeniyle sera gazı azatlımı yönünden tarihsel sorumluluğu yoktur.  Bugün bile sanayileşmiş birçok ülkenin çok daha altında sera gazı emisyonu gerçekleştirmekteyiz.

UNFCCC’ye taraf Ek-1 Ülkelerinin emisyon ve tutum miktarları ile ilgili UNFCCC sayfasında daha geniş bilgi almak için tıklayınız.

TRGM LULUCF çalışma grubu OGM LULUCF çalışma grubu ile işbirliği içinde hem yıllık envanter raporlamalarını yapmakta hem de UNFCCC müzakerelerine katılmaktadır. Müzakerelerde LULUCF yanında Uyum (Adaptasyon) ve ilgili diğer konularda da toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Durban taraflar konferansında alınan kararlar ve en güncel gelişmeler için;

TRGM COP17 Rapor