Kurum Hakkında

 

639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye göre;

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

MADDE 11- (1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek. 

Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak. 

Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak. 

Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak. 

Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi  ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak. 

Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. 

Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek, 

Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak, 

Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak, 

Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 

Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak, 

El sanatlarını geliştirmek, 

Görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim faaliyetini düzenlemek, 

Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, 

Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak, 

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek, 

Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İklim Değişikliği

 

İklim değişikliği ile ilgili görevi bulunan Daire Başkanlıkları

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
  • Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı

08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve buna dayalı olarak çıkarılan ”Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi”nin, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı” başlıklı 42.maddesi (b) bendinde “CBS çalışmaları kapsamında Arazi Kullanım Sınıflarına ilişkin çalışmalar yapmak, bu çalışmaların İklim Değişikliği ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi kapsamında kullanımına yönelik entegrasyonu sağlamak” ifadeleri yer almaktadır. Bu itibarla İklim Değişikliği kapsamında Arazi Kullanım ve Arazi Kullanım Değişikliği (LULUCF) çalışmaları Genel Müdürlüğümüz CBS Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.

Yine görev yönergesinin 38.maddesi (i) bendinde” Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak” görevi Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığına verilmiştir. Bu doğrultuda iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve Bakanlığımızın adaptasyon ve azatlım konularındaki faaliyetlere yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüz Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığının görevleri arasındadır.